Privacy Policy

Γενικά

Η Εταιρεία HELIOS MEPE αποτελεί μία από τις κορυφαίες Εταιρείες εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ελλάδα και έχει θέσει ως προτεραιότητά της την εξασφάλιση της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας της, επιδιώκοντας να προστατεύει τα προσωπικά τους δεδομένα. Έχοντας θέσει αυτούς τους στόχους, η Εταιρεία μας έχει εναρμονιστεί πλήρως με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» – «General Data Protection Regulation» – στο εξής «Κανονισμός»), όπως αυτός ισχύει.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει στόχο να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων ενδεχομένως παρέχετε οι ίδιοι μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή λόγω της αλληλεπίδρασής της με άλλους ιστότοπους.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας θα πρέπει να αναγνωσθεί συνδυαστικά με οποιαδήποτε άλλη σχετική ειδοποίηση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ειδοποίηση περί δίκαιης επεξεργασίας που μπορεί να παρέχουμε όσον αφορά ειδικές περιπτώσεις συλλογής ή επεξεργασίας προσωπικών σας δεδομένων εκ μέρους μας.

Παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην ανάγνωση της Πολιτικής Απορρήτου Ιστοσελίδας της Εταιρείας μας, έτσι ώστε να πληροφορηθείτε σχετικά με το αν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και ποια είναι αυτά, τον τρόπο με τον οποίο προβαίνουμε στην επεξεργασία αυτή και φυσικά τον λόγο για τον οποίο προβαίνουμε στις παραπάνω ενέργειες.
Η Εταιρεία μας

Η Εταιρεία HELIOS MEPE (στο εξής αναφερόμενη ως «η Εταιρεία») αναπτύσσει τη δραστηριότητά της στον τομέα της εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συνεργαζόμενη με διάφορες Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό. Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων της, δεσμεύεται πλήρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας της.

Για τον λόγο αυτό, η Εταιρεία μας επιδιώκει να ενημερώνει εκ των προτέρων τους επισκέπτες της σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγει, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιεί, τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών, καθώς και τα δικαιώματα με τα οποία εξοπλίζει τους επισκέπτες και τους πελάτες της ως υποκείμενα δεδομένων η ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό και όσον αφορά στη συλλογή στοιχείων που αφορούν στο πρόσωπό σας ως επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, η Εταιρεία μας αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αυτών των προσωπικών σας δεδομένων.
Ορισμοί
Ορισμένοι από τους όρους που εμφανίζονται στην παρούσα Πολιτική έχουν νομική σημασία και ορίζονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο. Έτσι:

«Επεξεργασία»:

κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»:

κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Συγκατάθεση»:

κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο δηλώνει με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, ότι συμφωνεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»:

το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή άλλος φορέας, ο οποίος καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Περισσότερα για τους ορισμούς μπορείτε να βρείτε στο άρθρο 4 του Κανονισμού (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL)

Αρχές που διέπουν τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας
Η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία μας διέπεται από τις ακόλουθες αρχές, όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω από τον Κανονισμό:

Νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια
Περιορισμός του σκοπού
Ελαχιστοποίηση των δεδομένων
Ακρίβεια
Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης
Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα

 

Η Εταιρεία προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει τις ανωτέρω αρχές σε όλα τα στάδια της αλληλεπίδρασης με τους επισκέπτες και τους πελάτες της μέσω της ιστοσελίδας της.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι πάντοτε σχετικά με την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας προς εσάς και απαραίτητα για την επικοινωνία μαζί σας.
Με τη συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, λαμβάνουμε όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Συλλέγουμε επίσης αυτόματα πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως το είδος των ιστοσελίδων που βλέπετε ή επισκέπτεστε ή τη συχνότητα και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων σας. Επιπλέον, οι διακομιστές, τα αρχεία καταγραφής και οι υπόλοιπες τεχνολογίες συλλέγουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες με στόχο να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε, να προστατεύουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με τρίτους μόνο υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική ή εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

O κατωτέρω πίνακας, όπως ορίζεται από το νόμο, παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τον σκοπό της επεξεργασίας, καθώς και τη νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία.

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Όνομα, Επώνυμο, e-mail Επικοινωνία μαζί σας, απάντηση σε ερώτημά σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Πληροφορίες συσκευής, όπως γλώσσα προγράμματος περιήγησης ιστού Βελτίωση της εμπειρίας χρήσης της ιστοσελίδας μας ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 
Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, τις επισκέψεις σας και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (π.χ. τη διεύθυνση IP σας, , το πρόγραμμα περιήγησής σας, τη διάρκεια της επίσκεψης και τον αριθμό προβολών της σελίδας).
Βελτίωση της εμπειρίας χρήσης της ιστοσελίδας μας ΦΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η δική σας συγκατάθεση

Με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική, καθώς και ότι μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους της αυτής Πολιτικής.
Τη συγκατάθεση αυτή μπορείτε να άρετε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, επικοινωνώντας με την Εταιρεία μας (στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω).

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Μπορεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τρίτους υπεργολάβους-αποδέκτες για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους μας όπως:

Επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών, όπως διαχειριστές ιστοσελίδων που συντελούν στην σωστή λειτουργία της Εταιρείας μας,

Εταιρείες εγκεκριμένες από εσάς, όπως ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης.

Ορισμένοι από αυτούς τους αποδέκτες ενδέχεται να εδρεύουν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Επιπλέον, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία συλλέγουμε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας μπορεί να αποκτήσουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας μας, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής και μηχανογράφησης, με σκοπό την καταγραφή και την αποθήκευση των στοιχείων σας, καθώς και την επικοινωνία μαζί σας.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς θα διατηρούνται μόνον για όσο διάστημα απαιτείται για τον σκοπό τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Η Εταιρεία μας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία συλλέγει μέσω της ιστοσελίδας της σε περίπτωση υποβολής αιτήματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας, για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος. Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας σε συμμόρφωση με την πολιτική της Εταιρείας μας και υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών που σας έχουμε περιγράψει παραπάνω. Κατ’ εξαίρεση, η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο στην περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων του.

Προστασία των ανηλίκων

Ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες που εισέρχονται στην ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που αυτή παρέχει. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας και αυτό δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί, η ιστοσελίδα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

Τα δικαιώματά σας ως προς τα δεδομένα που συλλέγει η ιστοσελίδα μας
Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε δικαίωμα: 

Πρόσβασης στα δεδομένα σας, 
Διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας,  
Διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, 
Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,  
Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, 
Φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων,
Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας. 

 

Μέτρα προστασίας που έχουμε λάβει

Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας στην προσπάθειά μας να αποτρέψουμε ενδεχόμενη τυχαία απώλεια προσωπικών πληροφοριών, καθώς και τη χρήση ή την πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένο άτομο με παράνομο τρόπο.
Όσοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας για τους νόμιμους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω υπόκεινται σε αυστηρό καθήκον εμπιστευτικότητας.
Επιπλέον, διαθέτουμε διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων ασφάλειας δεδομένων.
Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα:

Λαμβάνει κάθε οργανωτική και τεχνολογική προφύλαξη για να εμποδίσει την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών των επισκεπτών της,

Αποθηκεύει το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους χρήστες σε ασφαλείς διακομιστές και πληροφοριακά συστήματα.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω διαδικτύου παρουσιάζει εξ ορισμού αδυναμίες ασφάλειας. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία μας δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού.

Εποπτική Αρχή

Ελπίζουμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε κάθε ερώτημα ή ανησυχία σας σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας εσωτερικά. Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία μας διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή.
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) αποτελεί την ελληνική εποπτική αρχή, η οποία εδρεύει επί της οδού Κηφισίας 1-3 στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 210-6475600 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@dpa.gr

Επικαιροποίηση

Η Εταιρεία μπορεί να επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική κατά καιρούς, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στην ιστοσελίδα της.
Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα Πολιτική για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους της.
Η Εταιρεία μας ενδέχεται να ενημερώσει τους χρήστες για αλλαγές στην Πολιτική αυτή είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω άλλων συνδεόμενων εφαρμογών.